Blijkbaar is de link die u heeft gebruikt niet meer geldig! Onze excuses!

Gebruik bovenaan het menu om onze producten te bekijken.

vzw RentMania

Graanmarkt
9300 Aalst
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

BE0676.908.560

  • Contacteer ons

  • Should be Empty:

Algemene Huurvoorwaarden Rentmania

Wanneer er een defect is zal Rentmania dit steeds vooraf vermelden op het schadeformulier.

De huurder verbindt er zich toe het materiaal in dezelfde staat terug te bezorgen.

Alle mogelijke schade dient door de huurder volledig vergoed te worden.

  1. Afsluiten van het huurcontract

1.1. Via de website of na gesprek wordt door de verhuurder een offerte opgesteld. Deze blijft 5 werkdagen geldig met de opschortende voorwaarde dat het materiaal inmiddels niet verhuurd is.

1.2. De reservatie van het te huren materiaal ligt pas definitief vast na betalen van de totale huursom. Van de totale huursom wordt 50% aanzien als voorschot.

1.3. De waarborg is contant te voldoen bij aankomst en voor de plaatsing.

1.4. Bij annulering tijdens de zomerperiode (juli-augustus) verliest de huurder 75% van de totale huursom bij annulering na 1 juni. Bij annulering tijdens de zomerperiode (juli-augustus) verliest de huurder 45% van de totale huursom bij annulering na 1 mei. Bij annulering tijdens de zomerperiode (juli-augustus) verliest de huurder 25% van de totale huursom bij annulering na 1 april. Bij annulering binnen de 2 weken voor verhuurdatum, buiten de zomerperiode (juli-augustus), verliest de huurder de totale huursom. Bij annulering binnen de 4 en 2 weken voor verhuurdatum, buiten de zomerperiode (juli-augustus), verliest de huurder de 25% van de totale huursom.

1.5. Door betaling gaat de huurder akkoord met de algemene voorwaarden.

  1. Plaatsing

2.1. De huurder of een door hem aangeduide persoon dient op de overeengekomen dag aanwezig te zijn om de juiste standplaats aan te duiden waar het materiaal opgebouwd dient te worden. Eenmaal de opbouw begonnen, zal de standplaats niet meer gewijzigd worden tenzij de verhuurder er uitdrukkelijk mee instemt en er bijkomende kosten overeengekomen en betaald worden. De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden in het geval dat de huurder of de door hem aangeduide persoon een foute locatie heeft bepaald.

2.2. De verhuurder is niet verplicht andere werken uit te voeren dan het plaatsen van het door hem verhuurde materiaal.

2.3. Bij het aanduiden van de juiste standplaats is de huurder of de door hem aangeduide persoon verplicht de verhuurder in te lichten over mogelijke ondergrondse niet zichtbare leidingen, putten of putdeksels, vloerplaten of andere zaken, de plaats ervan nauwkeurig en duidelijk markeren, die beschadigd zouden kunnen worden bij het slaan van de grondpinnen. Alle eventuele kosten tengevolge van beschadigingen op plaatsen die niet door de huurder gemarkeerd werden, zullen ten laste van de huurder zijn.

2.4. De huurder zal er voor zorgen dat er geen voertuigen rijden op de plaats of in de onmiddellijke nabijheid van de standplaats vanaf het begin van de opbouw tot aan het volledig verwijderen na afbraak van het geleverde materiaal.

2.5. De huurder is eraan gehouden de verhuurder vrije toegang tot het terrein te verlenen met alle materiaal en transportmiddelen die de verhuurder nodig acht, zowel voor opbouw en de afbraak alsook wanneer de verhuurder het nodig acht de veiligheid van de installatie te controleren bvb in geval van hevige windstoten.

2.6. De huurder is in voorkomend geval verplicht te zorgen voor de nodige vergunningen voor het organiseren van het evenement en voor het plaatsen van het materiaal, bijvoorbeeld op een openbare plaats of een privéterrein dat hem niet toebehoort en zal de kosten daarvan dragen.

2.7. De huurder is verantwoordelijk voor het materiaal in geval van diefstal of vandalisme vanaf het moment dat het wordt aangeleverd totdat het wordt opgehaald.

2.8. De verhuurder is ontslagen van elke schadevergoeding voor het geval het evenement niet kan doorgaan door heirkracht, storm, natuurramp, wateroverlast, oproer, staking, ziekte, stroompanne of een verbod van de overheid het evenement te organiseren. Ook voor het geval de verhuurder in de onmogelijkheid verkeert de overeengekomen diensten te leveren vanwege heirkracht door bvb ziekte, ernstige schade bij een vorig evenement, beslagname is de verhuurder ontslagen van elke schadevergoeding.

2.9. Het geleverde materiaal moet tegen het overeengekomen moment van ophaling beschikbaar zijn, de tent helemaal ontruimd, het overige materiaal gereinigd. Het terrein dient bereikbaar te zijn om het vlot ontruimen mogelijk te maken.

2.10. De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade of nadelige gevolgen ten gevolge van weersomstandigheden. De huurder dient daar rekening mee te houden.

2.11. Wanneer de verhuurder dient te wachten bij de opbouw en op het voorafgesproken tijdsstip niet kan starten, is er een wachtvergoeding voorzien van € 35 per begonnen uur. Wanneer de verhuurder dient te wachten bij de afbraak en op het voorafgesproken tijdsstip niet kan starten, is er een wachtvergoeding voorzien van € 35 per begonnen uur.

2.12. Bij levering wordt er vanuit gegaan dat de gehuurde materialen dienen geleverd te worden tot aan de drempel. Wanneer de verhuurder dient te wachten bij de levering op het voorafgesproken tijdsstip, is er een wachtvergoeding voorzien van € 35 per begonnen uur.

 

  1. Onderhoud tijdens de verhuurperiode

3.1. Verhuurder en huurder zullen voorafgaand aan de plaatsing de weerberichten en vooral stormwaarschuwingen volgen. De verhuurder heeft het recht om bij ongunstige weersomstandigheden en bij opkomen onweer af te zien van plaatsing of de tent of springkasteel neer te leggen voor de duur van de ongunstige  weersomstandigheden. De huurder is verplicht de verhuurder bij dreigend onweer onverwijld telefonisch te verwittigen.

3.2. De verhuurder zal de huurder tonen hoe hij bij naderende hevige wind van meer dan 60 km/uur of storm boven windkracht 4 de tent of springkasteel kan neerleggen om de schade te voorkomen. Wanneer de huurder nalaat dat te doen, staat hij in voor de vergoeding van eventuele schade.

3.3.In geval van sneeuwval en hevige regenval dient de huurder sneeuwophoping of waterophoping op de tent tegen te gaan door hetzij de sneeuw of het water mechanisch te verwijderend zonder het tentzeil te beschadigen, hetzij door de tent te verwarmen. Wanneer dit niet mogelijk is, dient hij de tent onverwijld neer te laten.
Bij regen dient een springkasteel opgeblazen te blijven.

3.4. De verhuurder heeft niet het recht gaten te boren in zeilen, tentpalen of andere materialen, ze te schilderen, te beplakken of op andere wijze te beschadigen. Alle opzettelijke of onopzettelijke beschadigingen zullen aan de huurder aangerekend worden. Wat betreft de tent zal de nieuwprijs aangerekend worden. Daarbij moet bedacht worden dat een tent met lappen erop nauwelijks nog verhuurbaar is. De huurder zal desgevallend op voorhand aan de verhuurder vragen op welke wijze hij verlichting of versiering kan aanbrengen

3.5. In geval van geheel of gedeeltelijke instorting van ons materiaal door niet naleving of onvoldoende naleving zal alle schade aan de gehuurde goederen, evenals schade aan goederen, dieren of personen die zich in de tent bevinden, ten laste vallen van de huurder.

3.6. Om beschadiging te voorkomen, is het ten strengste verboden in een tent te bakken of te braden of vuurkorven of toortsen aan te steken. Verwarmingstoestellen mogen enkel met toestemming van de verhuurder geplaatst worden en dienen de gehele periode op veilige afstand van de wanden gehouden te worden. De huurder blijft immers verantwoordelijk voor eventuele schade.

  1. Verzekeringen

4.1. De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen of kwetsuren die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde materiaal.

4.2. De huurder doet er goed aan een brandverzekering en een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid te nemen voor de duur dat de tent bij hem opgesteld staat.

4.3. De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel bij de huurder of derden die zich tijdens de opbouw of de afbraak in of te dicht bij de tent bevinden.

4.4. De verhuurder is niet aansprakelijk voor verwondingen of schade aan of veroorzaakt door onbezoldigde vrijwilligers, die door de huurder zijn aangetrokken.

4.5. De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen of schade veroorzaakt door heirkracht, door de huurder of door derden.

  1. Springkastelen

5.1. Om de in het verhuurcontract aangewezen springkastelen te kunnen gebruiken, dient u over het volgende te beschikken: elektriciteit van 220Volt, minstens 16A te leveren tot aan de achterkant van het springkasteel. Een vlakke oppervlakte, vrij van alle scherpe objecten (stenen, glas,….), bij voorkeur gras of zand waarop het springkasteel volledig vrij kan staan met een grootte van minimum 1 meter rondom het kasteel (afh van afmetingen kasteel, zie bijgevoegde gebruikershandleiding). Indien het springkasteel toch op een harde ondergrond (stenen) staat, of de bijgeleverde piketten niet kunnen gebruikt worden, dient de huurder zelf het nodige materiaal te voorzien om het springkasteel vast te zetten.

5.2. Bij ondertekening van het verhuurcontract of betaling van de huursom erkent de klant over alle nodige voorzieningen te beschikken teneinde de springkastelen te kunnen gebruiken zoals in art 1 wordt aangeduid. De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal. Het gehuurde materiaal blijft ten alle tijden eigendom van de verhuurder. Na de in ontvangst name van het gehuurde materiaal gaat de klant akkoord met de staat waarin het materiaal zich bevindt. Door de in ontvangst name erkent de huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en de werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en het gebruik ervan op de hoogte is.

5.3. De klant staat in voor de op-, afbouw en gebruik van het gehuurde materiaal en is verantwoordelijk voor eventuele schade aan het materiaal of de eventuele schade ten gevolge van verkeerde op-, afbouw of gebruik. De verhuurder kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik, de op- of de afbouw. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke ook de oorzaak van de schade wezen. De klant volgt steeds de procedure inzake opbouw en afbraak zoals beschreven in de meegeleverde veiligheid- en gebruikshandleiding. De klant is ertoe gebonden zijn burgerlijke verantwoordelijkheid naar aanleiding van het gebruik van springkastelen te laten verzekeren bij een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij, verzekering welk elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangst name tot de wederafgifte, met afstans van elk recht op verhaal lastens de verhuurder. Gebruik van het verhuurde springkasteel is enkel mogelijk onder toezicht van een volwassene. Het is verboden het springkasteel te betreden met schoeisel. Het is tevens verboden aan de muurtjes en de dwarsbalken te hangen of erop te klimmen en met eetwaren, snoepgoed of drank het springkasteel te betreden. Het springkasteel is niet toegankelijk voor kinderen jonger dan 3 jaar of ouder dan 14 jaar. Dieren zijn niet toegelaten op het springkasteel. Deze beperkingen zijn niet limitatief opgesomd. Alle schade anders dan normale slijtage, alsook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen worden doorgerekend aan de huurder.

5.4. In geval van slechte weersomstandigheden, waaronder o.a. regen, wind, … staat de huurder in voor het gehuurde materiaal. De huurder dient aldus in geval van gevaar voor het gehuurde materiaal de nodige maatregelen te treffen om de veiligheid te waarborgen en het materiaal en zijn omgeving te vrijwaren voor eventuele schade. Het springkasteel dient te allen tijde opgeblazen te blijven ook bij regen, bij hevige rukwinden moet het springkasteel afgelaten worden. Gebruik van het regenzeil of vast dak garandeert niet dat het springkasteel volledig droog zal blijven bij regen.

  1. Diversen

6.1. Alle facturen dienen contant of per overschrijving betaald te worden. Alle openstaande rekeningen worden vanaf de vervaldag van rechtswegen en zonder enige ingebrekestelling verhoogd met een nalatigheidsintrest van 1% per aangegeven maand en een forfaitaire schadevergoeding van 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van 125 euro. In geval van niet betaling op de vervaldag van een factuur wordt ieder lopend contract van rechtswege ontbonden worden met voorbehoud van alle rechten van de verhuurder om eventuele schade ten gevolge van ontbinding op de huurder te verhalen. De geleverde goederen blijven volledig eigendom van de verkoper tot de volledige voldoening van alle vorderingen, en kunnen in geval van niet tijdige betaling worden teruggevorderd.

6.2. In geval van niet of laattijdige levering zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder.

6.3. Eventuele klachten dienen binnen de vijf dagen per aangetekend schrijven na in ontvangst name van de levering aan de verhuurder bekend te worden gemaakt.

6.4. Alle eventuele betwistingen vallen onder toepassing van het Belgische recht en onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Oost-Vlaanderen.

6.5.  Bij in ontvangst name van het gehuurde materiaal dient de volledige huurprijs (in contanten) alsook de waarborgsom betaald te zijn. Indien de klant niet in staat is het gehuurde materiaal in ontvangst te nemen op de overeengekomen leveringsdatum behoudt de verhuurder zich het recht voor om alle gebeurlijke schade op de klant te verhalen.

6.6. In geval van vernietiging van het contract verliest de huurder de som zoals eerder gesproken bij artikel 1.4.

6.7. De huurder bevestigt door ondertekening of door zijn betaling onderhavige overeenkomst te hebben gelezen en volledig akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.

6.8. Wanneer, tijdens de opbouw, de huurder niet aanwezig is dient er een andere verantwoordelijke te tekenen voor goede ontvangst. Ook deze verantwoordelijke is verantwoordelijk als huurder voor de gehuurde objecten voor alle schade, verlies, vandalisme of diefstal.

6.9. De verhuurder kan een verzekering aanbieden voor het gehuurde goed. De verhuurder is echter niet verantwoordelijk voor eventuele verzekeringskwesties of niet terugbetaalde schade. De huurder blijft ten allentijde verantwoordelijk voor alle schade, ook wanneer niet gedekt door de verzekering.

6.10. De huurder dient, bij afhaling, het gehuurde goed compleet te controleren op eventuele gebreken of defecten. Na afhaling gaat hij akkoord met alle vermelde of niet vermelde schade die op het schadeformulier was beschreven.

 

OPGELET!!! Onze verhuur ligt momenteel STIL wegens stopzetting van deze activiteit.

U kan dus NIET meer via de website reserveren.

Zoekt u nog dringend een tent? Dan kan u ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. contacteren. 
We kijken of er nog enige mogelijkheid is om u te helpen.

Ontdek onze producten

Buttonmachine - Buttons maken
vanaf € 14.87 per dag
Kampeertent medium comfort
vanaf € 25.00 per dag
Kampeertent XL COMFORT Deluxe
vanaf € 115.00 Per hour
Veldbedden
vanaf € 0.89 per dag

LEVERING MOGELIJK

Op uw vraag kunnen we elk object
leveren in heel Belgie en zelf ver
buiten onze landgrenzen! 

BETAAL VIA OVERSCHRIJVING

24u op 24u service

24/24 uur SERVICE

Wij leveren 
7/7 dagen en  24/24 uur!